Vranac 0,75 litara
Količina
0,75 litara
 
Postotak alkohola
12,0 vol. %
 
 
Vranac 1 litra
Količina
1 litra
 
Postotak alkohola
11,5 vol. %
 
 
Vranac crno vino 1 litra
Količina
1 litra
 
Postotak alkohola
11,5 vol. %
 
 
Vranac crno vino 2 litre
Količina
2 litre
 
Postotak alkohola
11,5 vol. %
 
 
Vranac 3 litre
Količina
3 litre
 
Postotak alkohola
11,5 vol. %
 
 
Vranac 5 litara
Količina
5 litara
 
Postotak alkohola
11,5 vol. %