Richardson 0,7 litara
Količina
0,7 litara
 
Postotak alkohola
40 vol. %
 
 
Brand 0,1 litra
Količina
0,1 litra
 
Postotak alkohola
35 vol. %
 
 
Biljni liker 0,7 litara
Količina
0,7 litara
 
Postotak alkohola
30 vol. %
 
 
Rum domaći 0,1 litra
Količina
0,1 litra
 
Postotak alkohola
37,5 vol. %
 
 
Rum domaći 1 litra
Količina
1 litra
 
Postotak alkohola
37,5 vol. %
 
 
Vodka 0,1 litra
Količina
0,1 litra
 
Postotak alkohola
37,5 vol. %
 
 
Vodka 1 litra
Količina
1 litra
 
Postotak alkohola
37,5 vol. %
 
 
Pelinkovac 0,1 litra
Količina
0,1 litra
 
Postotak alkohola
28 vol. %
 
 
Pelinkovac 1 litra
Količina
1 litra
 
Postotak alkohola
28 vol. %